Oferujemy m.in. bezpłatne zagraniczne praktyki zawodowe.

        Ucz się i zwiedzaj świat dzięki nowoczesnemu programowi kształcenia zawodowego! FOTO_relacja

Znajdź dla siebie miejsce wybierając z szerokiej oferty edukacyjnej oraz uzyskuj świetne wyniki

PODANIE

Kandydaci składają podania w sekretariacie szkoły w terminie od 13 maja do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00

Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjum dołączają:

·         oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył;

·         dwie fotografie;

·       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej.

Zostań fachowcem poszukiwanym na rynku pracy w kraju i za granicą!!      

Wybierz kierunek kształcenia i zdobądź zawód:

Szkoła Branżowa I stopnia i uzyskaj zawód:

Oferujemy indywidualne podejście do problemów ucznia, a także:

- nasi uczniowie mają szansę odbyć zagraniczne praktyki zawodowe w Portugalii, Grecji czy Hiszpanii - FOTO

- w naszej szkole uczymy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;

- współpracujemy z wieloma instytucjami wojskowymi i cywilnymi; jednostkami wojskowymi i uczelniami wyższymi. Dzięki temu zapewniamy naszym uczniom ciekawe i nowoczesne kształcenie, a uczniom klasy mundurowej wyjazdy i obozy na terenie jednostek wojskowych;

- oferujemy bardzo dobre warunki: dysponujemy przestronnymi salami lekcyjnymi w większości wyposażonymi w rzutniki, komputery oraz tablice interaktywne; przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce i zdobywaniu sukcesów; atrakcyjnie położoną szkołę w pełnej zieleni okolicy;

- zapewniamy nagrody i stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce, nagrody za udział w olimpiadach, konkursach, za pracę na rzecz szkoły;

- podnoszenie kwalifikacji na praktykach w bankach, przedsiębiorstwach obsługi, urzędach administracji samorządowej itp.;

Terminy:

Przeprowadzenie rekrutacji do 4 - letnich techników, w tym:

1.     składanie podań do szkól przez kandydata od 13 maju do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15.00,

2.     przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do15.00

3.     ogłoszenie lisi kandydatów zakwalifikowanych do szkół do 11 lipca 2019 r. do godz. 12.00,

4.     potwierdzenie przez kandydata albo rodziców kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole od 11 lipca do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00,

5.     ogłoszenie list  kandydatów przyjętych do szkół do 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00,

6.     składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 16 lipca 2019 r. nie dokonały pełnego naboru, do 22 lipca, 2019 r. do godz. 15.00.

7.     ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru do 16 sierpnia 2019r. do godz. 12.00

 

Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie

tel./fax. 054 286 20 60 000

 sekretariat_zsmarysin@op.pl

http://www.marysinedu.pl