Zostań uczniem naszej szkoły - zdobądź zawód:

ROLNIK

Ucząc się w naszej szkole w zawodzie rolnik będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do:

- planowania i organizowania procesów produkcji i pracy,

- wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej,

- prowadzenia uproszczonej rachunkowości,

- obliczania opłacalności produkcji rolniczej,

- stosowania zasad marketingu.

Nauczysz się jak organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z uprawą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Może też organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnowaniem, żywieniem itp. zwierząt gospodarskich. Uzyskując zawód rolnik możesz podjąć pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Może także prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt.